Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
Centers

Bulgarian Technology Transfer Network (BgTTN)


Name
3. GIS-TC on "Geospace modeling and prognosis"
Contacts
Bulgaria
1113 Sofia
Acad. G. Bonchev Str., block 4, room 224
t: +359 2 979 64 33
e: kartalev@gis-tc.org
www.gis-tc.org

History
Services
    Моментна диагностика и краткосрочни прогнози на състоянието на отделни елементи на геокосмоса (висока атмосфера и йоносфера, магнитосфера, преходна област, слънчев вятър):
  • Идентификация в реално време на ударни вълни в слънчевия вятър по измерванията на апарати като ACE, SТEREO и др. със съответна около едночасова прогноза на геофизични и технологични последствия в близост до Земята (например върху GPS- системите)
  • Краткосрочна прогноза чрез моделни пресмятания на разпределението на модифицираното междупланетно електрично поле върху границата на магнитосферата и съответното отражение върху магнитосферната конвекция
  • Пресмятане на моментното разпределение на йоносферното електрично поле на базата на измерваната в реално време (от съществуващата световна система от радари) конвекция в полярните области или на Биркеландовите токове от системата спътници IRIDIUM или други бъдещи проекти. Оценка на възможно негативно влияние върху съобщителни, навигационни и технологични системи.
  • Разработка и реализация на Интернет - базирани системи за отдалечено ползване, осъществяващи изброените оперативни дейности

  • Моделни оценки на взаимното влияние между йоносферното и атмосферното електричество, както и на възможната връзка на това влияние с климатичните промени.
    Моделиране корелацията между геокосмични и наземни измервания с цел възможно бъдещо „отфилтрирване” на ефекти на сеизмичната активност.


Manager
Team
Monio Kartalev
Partners
Projects
2000 - 2024 GIS-TC all right reserved