Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
Centers

Bulgarian Technology Transfer Network (BgTTN)


Name
7. GIS-TC on "Sustainable planning of territories and energy efficiency architecture"
Contacts
Bulgaria
1113 Sofia
Acad. G. Bonchev Str., block 4, room 109
t/m: +359 888 89 09 09
t/m: +359 895 44 22 71
e: kabakchiev@gis-tc.org
www.gis-tc.org

History
Създаден с Решение на УС на ГИС-ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР през март 2010г.

Мисия
Мисията на трансферния център е да променя традиционните представи на хората, бизнеса, социалните структури, за изграждането и обитаването във всичките негови проявления на човешка битност, в посока на създаване на природосъобразна,правилно планирана и енергоефективна среда на обитаване.

Цели
 • Превръщане на природосъобразния, енергоефективен модел на проучване, планиране на урбанизирана, паркова среда и сгради в начин на мислене на всички ангажирани в инвестиционния процес страни;
 • Намиране на икономически най-изгодно решение на всеки конкретен случай на инвестиционна инициатива в посока на максимално комфортна функционалност, устойчивост в заобикалящата среда, енергийна ефективност, с възможност за максимално добра възвръщаемост на вложени инвестиции;
 • Прилагане на интегриран подход с привличане на разностранни специалности в конкретен проект, както от средата на сродни по проблематика ГИС-Трансферни центрове, така и специалисти и организации – научни, бизнес, общински и държавни, имащи компетентно присъствие.
Services
ПРОУЧВАНИЯ
Проучване, вариантно изследване на модели за изпълнение на устойчиви нови проекти както за малки сгради, така и на големи и сложни комплекси както самостоятелно, така и в партниране с широк кръг специалисти, за реконструкция на същите с енергоефективни методи на обследване на икономично изгодни решения – както по отношение на външна среда, така също и интериорни енергоспестяващи експлоатационни показатели в областите:
 • Устройствено планиране на урбанизирани и неурбанизирани територии, подземни и надземни комуникации;
 • Благоустрояване и зелени системи;
 • Енергоефективна архитектура на сгради и съоръжения;
 • Реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения по горния показател с придружаващи оторизирани експертизи за степен на пригодност и ново инвестиционно намерение за експлоатация;
 • Проучване и прилагане на нови технологии и материали в строителството;
 • Икономическа целесъобразност на инвестиционни инициативи в строителството в аспект на устойчивост и енергийна ефективност;

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • Идейни многовариантни разработки с технико-икономическа обосновка по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или възможно постижими одобрими параметри с цел формиране на инвестиционната инициатива;
 • Комплексни технически и работни инвестиционни проекти в строителството, паркоустройството;
 • Супервайзорство на строителното изпълнение на обектите, описани по-горе;
 • Оценки на инвестиционни инициативи в строителството, оценки на недвижимост;
 • Комплексни интериорни проекти и ръководене на изпълнението на всички процеси и детайли до завършен вид;
 • Организиране на тръжни книжа за избор на изпълнители и подизпълнители на проектите за обектите, посочени по-горе;


УСЛУГИ
 • консултации;
 • оценки;
 • експертни становища;
 • изготвяне на инвестиционни проекти;
 • изготвяне на тръжни книжа;
 • ръководство на комплексни ремонтни и строителни дейности
АКЦЕНТ
Нашият ГИС-Трансферен център с изострено внимание проучва практическите условия и възможности за прилагане на проекти и технологии,както и колаборация с фирми, в следните аспекти:
 • ПАСИВНА СГРАДА;
 • ЗЕЛЕНА СГРАДА;
 • ЗЕЛЕН СТАНДАРТ.

Manager
Architect Dimiter Kabakchiev
Team
арх. Владимир Дамянов
Главен експерт по устройствено планиране на територии, архитектура на сгради и съоръжения, интериор и дизайн;
Преподавател в Архитектурен факултет УАСГ- СОФИЯ - интериор и дизайн; преподавател във ВСУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – СОФИЯ– териториално устройство и градоустройство.

Проф.д-р арх. Благовест Вълков
Ръководител катедра Обществени сгради, Архитектурен факултет - УАСГ - СОФИЯ

Partners
Фирми и представители на организации, партниращи с фирма АРХ ЛЕНД ДИЗАЙН ЕООД.
Projects
 • Участие в изготвяне на макрорамка на бюджет и фази на дейности, свързани с изготвяне на градоустройствено планиране, инфраструктурни мрежи, и конкретно сградно планиране на ТЕХНОПАРК, БАН, гр.София, разработка март 2010;
 • Участие в подготовка и внасяне на апликационна форма за кандидастване на средства по ОП„Конкурентоспособност„ за проект, основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда в Бизнес-инкубатор БАН-СЛАТИНА, гр.София, разработка – март 2011.
 • В рамките на асоциирана компетентност на екипа на ГИС-Трансфер Център – изготвяне на енергийно обследване и доклад за прилагане на мерки по енергийна ефективност, изготвяне на инвестиционните проекти за ремонт и преустройства, на следните обекти:
  - СОУ "ИВАН ВАЗОВ"- гр.Поморие, сграда и физкултурен салон;
  - ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- гр. Каблешково, Община Поморие;
  - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"- гр.Поморие, сграда и физкултурен салон
  Изпълнени май-юни 2010 година, в съотсветствие с ОП "Регионално развитие"към МРРБ – Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
2000 - 2024 GIS-TC all right reserved