Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
Projects

Projects Portfolio


Project
QUINTUPLE HELIX in the implementation of Research and Innovation smart specialization strategie of Sofia Municipality
Client
Executor
Contact person
Цветелина Йоргова
yorgova@gis-tc.org
Start date
23/06/2015
End date
30/09/2015
Objectives
Чрез съгласуваното разработване на Програма за реализирането на Стратегията за интелигент на специализация на Столична община, Фондация „ГИС Трансфер Център“ цели насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации, предприятия и местната власт. Целта е да се разработи конкретен, фокусиран и реалистичен план за изпълнение на иновационната стратегия за повишаване на капацитета на администрацията и гражданите на Столична община за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и подчертава да се изпълнява концепцията за интелигентна специализация като начин за постигане на тези цели.

Проектът си поставя за цел да допринесе за в крайна сметка за повишаване КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ в столицата, чрез утвърждаване на София като иновативен и интелигентен град, който създава възможности и условия за развитие на млади хора в сектори и професии на бъдещето и прави бизнеса конкурентоспособен на международни пазари, чрез предлагане на стоки и услуги, базирани на научно-приложни изследвания и знания, ориентирани/комерсиализирани към пазарите и потребителя.

Results
  • подпомагане приноса на гражданите за разкриване и насочване на иновативния потенциал на столицата - в икономическо, социално и културно измерение;
  • проучване и прилагане на добри европейски практики и техните резултати за иновации в обществения сектор и градското развитие;
  • подкрепа за разработване на конкретен документ - работна програма за действия за изпълнение на Стратегията, насочена към постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Partners
Beneficient
Budget
2000 - 2021 GIS-TC all right reserved