Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Семинар и дискусия на тема „Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение"
2023-04-26 20:43:19Фондация ГИС-Трансфер Център и Платформа АГОРА, като изпълнители на проект към програма Еразъм +: „Преносими умения извън училищна среда” (SOUL Skills), в партньорство с образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия, работи и ще представи иновативна методология за оценка степента на развитие на седем основни преносими умения при деца на 6-12 години: разбиране на устен и писмен текст, аналитично мислене, творчество, любопитство, емоционален контрол и поведение, отговорно взимане на решение и общуване.

Събитието е присъствено и ще се проведе на 29.04.2023 – събота, от 11.00 - 15.00 ч. в залата на СофияЛаб ( Асоциация за развитие на София), ул. Сердика №1, етаж 3.

Ще бъдат представени резултатите от проекта:
Децата след социална изолация поради Ковид-19 резултати от сравнително проучване с акцент върху изводите за България
Модел на оценка за развитие преносими умение, която да даде възможност на преподаватели и родители да са информирани за развитието на деца на възраст 6-12 години;
Иновативен метод – Раздвижи ума си, за целенасочено развитие на критично и аналитично мислене, разбиране, творческо мислене и вземане на решение, който ще е представен от автора
Методи и техники за работа с деца и дислексия

По време на семинара ще се обсъждат въпроси, свързани с използване на различни методи и техники, които развиват преносимите умения на учениците, учители от начален курс на обучение и преподаватели в извън класни занимания ще споделят своя опит от приложение на алтернативни подходи на преподаване, свързани преносимите умения.

Фокусът на дискусията е върху две основни теми:
• каква допълнителна квалификация трябва да притежава учителят, за да въведе паралелно с преподаване на академично знание и изграждане на преносими умения, как и по какъв начин това може да бъде постигнато,
• необходимия ресурс и инфраструктура, за да стане възможно внедряването на различни техники в образователната система.

Предварителна Програма на семинара.

Семинарът е предназначен за директори и преподаватели от началния курс на обучение, преподаватели в сферата на неформалното образование: в читалища, образователни центрове, кооперативи и др. експерти от МОН и представители на местната власт, свързани с образованието.

Работен език на семинара: български.

Осигурени са условия за спазване на противоепидемичните мерки: залата е за 45 души, участниците в семинара се предвиждат да са според допустимия брой. За тези, които не са от София разходите за пътуване се поемат от организатора – ГИС-ТЦ.

По време на семинара присъстващите ще имат възможност за пряк контакт с лекторите и обмен на свой опит при въвеждане на иновативни техники.

Всеки участник ще получи USB флаш памет, с материали, както и резултатите,разработени в рамките на проекта, на български и на английски език.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.2000 - 2023 GIS-TC all right reserved