Механизъм за оценка на 7 преносими умения при ученици на възраст 6 - 12 години

Представеният механизъм за оценка включва 7 преносими умения, които са в основата на разработения модел.
Получените резултати могат са бъдат ориентир за обучители в начален курс на обучение как целево да структурират преподавания материал, така че всеки ученик на индивидуално ниво да формира тези умения в процеса на обучение.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Използва знаците на околната среда, за да определи поведението си
Ученикът не е сигурен как да постъпи и ако въобще използва знаци, то това са само ограничени знаци, с които да разбере поведението на другите, за да се нагоди към него.
Ученикът търси помощ от учителя или друг възрастен, за да му разясни какви са очакванията за неговото поведение. Ученикът разпознава и разграничава приятелско поведение.
Ученикът анализира и оценява какво се случва в обкръжаващата го среда (знае какво да прави и/или как да се държи). Ученикът оценява поведението на приятел въз основа на контекста, обстоятелствата, езика на тялото и тона на гласа; Ученикът търси помощ, както от връстници, така и от възрастни.
Ученикът ефективно използва различни знаци в обкръжаващата го среда (визуални, звукови, кинетични), за да разбере какви са очакванията от него. Ученикът умее да предвижда кое е приятелско поведение въз основа на контекста и обстоятелствата, езика на тялото, тона на гласа; Ученикът търси помощ чрез различни източници, текст, онлайн, от учители и връстници, както и черпи от собствен предишен опит.
Контролира емоциите си
На ученика му е трудно да контролира емоциите и тялото си в различни ситуации; Ученикът се съгласява на предложенията от възрастните, когато му се предложи да си почине, но когато го попитат дали има нужда от помощ – се затруднява да отговори.
Ученикът обикновено се контролира и уважава това, което другите знаят и правят; Ученикът търси помощ, може да си поиска почивка и да му се припомнят вече научени правила и стратегии за емоционален контрол.
Ученикът предполага как изглежда собственото му поведение, може да контролира езика, тялото, гласа си, за да изрази своите възможности за обучение и позволява и на останалите.
Ученикът е в състояние да предвиди какви отговори би дал при други обстоятелства и в различна среда, как да контролира тялото си, тона си и какъв избор да направи.
Разбира причините и следствията на всяко поведение
Ученикът не умее да обвързва действията си с причините за тях и не забелязва повтаряемостта в действията си.
Ученикът умее да свързва действията си и забелязва повтаряемостта в тях, използва причинноследствена връзка за действията си.
Ученикът умее да предвижда събитията и последствията от действията си и действа съобразно с това.
Ученикът умее да действа въз основа на прогнози за последиците от действията си с цел промяна към подобряване на ситуацията.
Изпълнява задачите до край
Ученикът се нуждае от напомняния, за да не отклонява вниманието си от изпълнението на задачата.
Ученикът се нуждае само от леки напомняния, за да продължи да изпълнява задачата.
Ученикът обикновено се фокусира върху задачата без нужда от напомняне.
Ученикът винаги завършва изпълнението на задачата.
Приема различни идеи
Ученикът демонстрира регидност в мисленето си.
Ученикът изслушва противоположни и/или разнообразни идеи.
Ученикът има гъвкаво мислене, като възприема нови идеи, които включва в собственото си разбиране.
Ученикът активно търси различни гледни точки, преди да формулира своя отговор и да формира мнение.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Мисли различно
Случва се ученикът да споменава алтернативни и/или противоречиви гледни точки и идеи.
Ученикът оценява творческия процес и крайния продукт, но само в рамките на предметно установени (дисципилинни) критерии, посочени в насоките.
Ученикът често търси нестандартни решения, има разнопосочно мислене.
Ученикът целенасочено търси, предлага и достига до разнопосочни решения, като в процеса на създаване на крайния резултат постоянно уточнява и променя хода на създаване.
Надграж-да съществуващи идеи
Ученикът успешно възпроизвежда резултат в рамките на дадените насоки на заданието. Ученикът разпознава свързаността на решенията с идеите.
Ученикът без да излиза извън дадените насоки на заданието, предлага различни от първоначалните идеи и решения.
Ученикът търси и предлага нови идеи и/или комбинации от съществуващите такива извън дадените насоки на заданието, които да са интересни, полезни, нови.
Ученикът винаги умее да трансформира първоначалните идеи и решения в изцяло нови такива.
Изследва непознатото и поема риск
Ученикът избягва ситуации, в които трябва да създаде и предложи нещо свое.
Ученикът прави опити да създаде нещо ново и свое, но то е изцяло в рамките на известното без да поема риск.
Ученикът използва принципа „пробагрешка”, когато не е сигурен как да изпълни заданието, възприема провала като възможност да се учи, да достига до новото.
Ученикът активно търси и предпочита нови, непроверени и рискови подходи при изпълнение на заданието като предварително оценява потенциалния риск
Използва множество подходи за решаване на проблеми
Ученикът използва само един подход при разглеждане и разрешаване на проблем.
Ученикът разпознава различни начини за разглеждане и разрешаване на проблем, но не винаги ги прилага.
Ученикът може да ползва различни подходи, средства, гледни точки при търсене решение на проблем.
Ученикът активно търси алтернативни, дори противоречиви подходи, средства, гледни точки, умее да ги прилага комплексно, за да предложи множество различни решения.
Интегрира и обвързва различни идеи
Ученикът разглежда ограничен брой идеи свързани с конкретен проблем и задание.
Ученикът преформулира вече известен набор идеи, свързани с конкретния проблем и задание.
Ученикът може да свързва идеи от различни предметни области, когато решава конкретен проблем и задание.
Ученикът може да свързва алтернативни, дори противоречиви, подходи, средства и гледни точки когато търси решение; обсъжда и задава въпроси, търси доводи, за да защити своя възглед.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Идентифицира предположения и създава нови хипотези
Ученикът не идентифицир а предположен ията или основните акценти на задачата или информацият а.
Ученикът идентифицира предположенията и/или основните акценти на задача или информация, но не може да ги възпроизведе и обясни.
Ученикът идентифицира предположенията и/или основните акценти на задача или информация и може да направи кратко резюме за тях.
.Ученикът идентифицира предположения, изгражда сам хипотези и открива смисъла на казаното
Прави нови интерпретации
Ученикът не се опитва или не може да разбере какво се изисква в задачата/ информацият а, не е в състояние да направи свое тълкуване.
Ученикът се опитва да направи свое тълкуване на задачата или информацията, но в повечето случаи то е непълно, неправилно или неясно. Основни детайли и нюанси липсват или не са обяснени.
Ученикът предоставя изчерпателно резюме на задачата, въпреки че не разпознава косвените детайли. Тълкува задачата самостоятелно.
Ученикът ясно синтезира цялостно и в детайли задачата включително и подтекста й, умее да анализира проблема и да даде негова нова интерпретация и нови хипотези. Ученикът може да прави ново тълкуване на задачата или информацията.
Използва доказателства
Ученикът не търси доказателства в подкрепа на идеите си, не прави разлика между факт и мнение.
Ученикът търси доказателства, но само когато му бъде подсказано, има адекватни умения в подбора на доказателства в подкрепа на свои коментар или идея, прави разлика между факт и мнение.
Ученикът е любопитен и самостоятелно търси доказателства в подкрепа на своя теза или идея. Проявява скептицизъм към нова, непозната информация.
Ученикът търси самостоятелно доказателства в подкрепа на свои идеи, поставя под съмнение тяхната точност и уместност докато не се убеди сам в това. Търси обективност и разпознава нелогични доказателства.
Синтезира идеи
Ученикът не свързва идеи и знания в елементарен контекст.
Ученикът свързва идеи и знание в различен контекст, но само с помощта на учителя/ възрастния.
Ученикът самостоятелно комбинира идеи и предишно знание и достига до заключения като ги включва в различен смисъл.
Ученикът самостоятелно анализира и синтезира идеи и знания и достига до последователни заключения в труден контекст.
Създава обобщени заключения
Ученикът търси да намери правилните отговори, без да анализира съдържанието.
Ученикът намира очевидни факти в подкрепа на експлицитно основно заключение.
Ученикът извежда обобщени основни заключения чрез поредица от уточнения.
Ученикът прави задълбочени, обобщени, комплексни аналитични заключения.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Разбира идеите и целите
Ученикът не идентифицира смисъла на предмета или задачата или информацията.
Ученикът разбира предмета или задачата или информацията, но има трудност да определи смисъла им.
Ученикът ясно разбира предмета или задачата или информацията и нейния смисъл.
Ученикът ясно разбира предмета или задачата или информацията, разбира смисъла й, както и за какво може да се използва.
Отговаря на въпроси
Ученикът отговаря на основни фактически въпроси относно предоставеното задание или информация.
Ученикът отговаря на всички фактически въпроси свързани със задачата или информацията (къде, кога, кой, какво...).
Ученикът отговаря както на фактическите въпроси така и на някои по-ясни косвени въпроси, свързани с подразбиращи се емоционални състояния в задачата или информацията (къде, кога, кой, какво...).
Ученикът умее да се идентифицира със задачата или информацията и да отговаря на сложни въпроси, чиито отговори се подразбират от текста.
Обобщава идеи
Ученикът не може да обобщи задача или информация.
Ученикът обобщава основната идея на задача или информация и се опитва да направи някои обобщения на сложни идеи.
Ученикът обобщава ясно декларирани и подразбиращи се идеи от задача или информация.
Ученикът обобщава различните идеи от задача или информация, като съчетава доказателства от самата задача или информация със свои собствени такива.
Прави връзки и ги изрязява
Ученикът прави логически връзки с не особена ефективност между преподаваните уроци (знание) и собствените си знания, опит, разсъждения и чувства; има нужда от персонално подпомагане и напътствие, за да предложи свой отговор.
Ученикът успява на направи елементарни логически връзки между преподавания материал и собствените си знания, опит, разсъждения и чувства само след насърчаване от учителя; предлага елементарни отговори, които може да бъдат и неясни.
Ученикът може да прави елементарни логически връзки между преподавания материал и собствените си знания, опит, разсъждения и чувства; изразява свои разсъждения и чувства, но с малко детайли.
Ученикът може да прави различни логически връзки между преподавания материал и собствените си знания, опит, разсъждения и чувства; изразява своите разсъждения и чувства детайлно с подкрепящи обяснения.
Изразява гледни точки
Ученикът се затруднява да даде своята гледна точка относно задачата или информацията.
Ученикът изразява неясно своята гледна точка относно задачата или информацията.
Ученикът изразява своята гледна точка относно задачата или информацията, като се позовава на елементи, изведени от самата задача или информация.
Ученикът изразява своята гледна точка, предоставяйки факти от самата задача или информация, като ги надгражда със свои собствени знания.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Търси да знае повече
Ученикът търси само основната информация във връзка със заданието.
Ученикът задава допълнително въпроси: защо, как, свързани със заданието и представена информация.
Ученикът с насърчаване от учителя, търси допълнителни източници на информация по зададена тема, за да отговори на въпросите си.
Ученикът самостоятелно и активно се стреми да отговаря на дълбочинни въпроси по заданието, проверява информацията, като ползва различни източници за да научи повече.
Склонност към изследване, експериментиране, за да разбере как се случват нещата
Ученикът прави минимално изискуемото, за да отговори на заданието.
Ученикът с помощ от учителя започва да търси и проучва информация, повече от минималните изисквания, за да изпълни възложеното задание.
Ученикът проявява засилен интерес към заданието, като задава въпроси и участва активно в изпълнението. С помощта на учителя, често свързва личния си опит с изпълнение на заданието.
Ученикът самостоятелно и активно търси и споделя нова информация и идеи от личния опит.
Търси подълбочинно разбиране
Ученикът по-добре разбира и изразява явление или задание чрез рисунка, видео, творческо писане, музика, танц, когато бъде помолен да го направи.
Ученикът с помощта на учителя развива собствени идеи за артистичнопред ставяне на явление или задание.
Ученикът с помощта на учителя предлага собствени идеи за изразяване чрез артистични средства, като демонстрира способност да разкрива различни взаимовръзки.
Ученикът умее самостоятелно да създава представления и предмети, които показват поясноличните и социалните взаимовръзки.
Проявява любопитство и разбиране чрез артистични средства
Ученикът по-добре разбира и изразява явление или задание чрез рисунка, видео, творческо писане, музика, танц, когато бъде помолен да го направи.
Ученикът с помощта на учителя развива собствени идеи за артистичнопред ставяне на явление или задание.
Ученикът с помощта на учителя предлага собствени идеи за изразяване чрез артистични средства, като демонстрира способност да разкрива различни взаимовръзки.
Ученикът умее самостоятелно да създава представления и предмети, които показват поясноличните и социалните взаимовръзки.
Иска да знае как работят нещата
Ученикът понякога задава въпроси, за да разбере как и защо нещо се случва, работи.
Ученикът често поема инициативата да намери допълнителна информация за определено явление и да разбере как и защо се случва.
Ученикът с помощта на учителя търси да разбере в детаили как работят нещата, но и търси възможности как да ги подобри; измисля нови идеи и нови неща.
Ученикът е много любопитен, винаги търси и иска да знае как работят нещата, интегрира новата информация и разширява знанията си, има много различни идеи, измисля и създава нови неща, за да подобри взаимодействието и функционирането на света около него.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Осъзнаване на проблем в резултат от взимане на решение
Ученикът не осъзнава, че има проблем.
Ученикът с помощта на учител или връстник разпознава, когато се появява проблем.
Ученикът самостоятелно разбира, че се е натъкнал (има) на проблем.
Ученикът предвижда, че ще възникне проблем в съответната ситуация и/или взаимодействие.
Анализира ситуацията
Ученикът анализира възникнал проблем, като се съобразява само със собствената си гледна точка.
Ученикът с помощта на възрастен или учител анализира възникналия проблем от множество гледни точки и обмисля как решенията му ще повлияят на другите.
Ученикът с помощта на учител или връстник анализира генезиса, условията и развитието на възникналия проблем, задава въпроси защо е възникнал проблемът и как процесът на вземане на решения може да повлияе на останалите (връстници/ възрастни).
Ученикът самостоятелно анализира от различни страни възникналия проблем, идентифицира как и защо е възникнал проблемът и анализира как различни решения биха се отразили на останалите (връстници/ възрастни).
Разрешава проблем
Ученикът с помощта на учителя идентифицира възможното развитие на проблема както и неговото разрешаванe.
Ученикът самостоятелно идентифицира възможните варианти за развитие на проблема и опции за разрешаване на проблема.
Ученикът с помощта на учител или възрастен или връстник идентифицира и анализира възможни последици от евентуални решения.
Ученикът самостоятелно идентифицира, анализира и прогнозира развитието на потенциалните последици от взети решения.
Съобразява се с етичните норми и задължения
Ученикът с помощта на учител или връстник действа според етичните или морални норми, така както ги разбира или както се очаква от него.
Ученикът самостоятелно се съобразява в действията си с етичните или морални норми, така както ги разбира или както се очаква от него да ги спазва.
Ученикът с помощта на учител или връстник обсъжда как етичните или моралните норми влияят при определяне на поведението му като се съобразява с потенциалните последици и за другитe.
Ученикът самостоятелно анализира как етичните или моралните норми влияят при определянето на поведението му и последиците за другите.
Оценява и анализира
Ученикът с насока от учител или възрастен или връстник анализира избора на различно поведение, резултатите и последиците от това поведение.
Ученикът самостоятелно анализира вземането на решения за действие, както и за резултатите и последиците от своите действия.
Ученикът с насока от учител или връстник оценява резултатите и последствията от свои действия, анализира ги като възможност за следващи свои решения.
Ученикът самостоятелно анализира и оценява резултатите и последствията от своите решения и действия, осмисля ги като опция при следващи свои решения.

Специфична черта
1. Повече отсъства
2. Донякъде присъства
3. На лице е
4. Силно изразено
Оценка
Взаимодейства с другите по комуникативен начин
Ученикът предпочита да мълчи и рядко общува с връстниците си; не споделя мислите си.
Ученикът общува с връстниците си само по необходимост и изразено желание от тях. Трудно участва в разговор, често прави грешки и има затруднение да намери правилните думи.
Ученикът често общува с другите (ученици и възрастни), обменя идеи и споделя своята гледна точка, обяснява си какво другите мислят както и своите потребности.
Ученикът редовно общува с другите (ученици и възрастни), слуша и се изразява разбираемо, като обосновава и отстоява мислите си с подходящи аргументи.
Взема под внимание мнението на другите
Ученикът се фокусира само върху своето мнение и не се интересува от мнението на другите.
Ученикът се вслушва в мнението на другите и взема предвид техни идеи само когато е подтикнат от други (възрастни).
Ученикът е способен да чува мненията на другите, приема ги с доверие и умее да ги анализира.
Ученикът винаги се вслушва и взема под внимание мненията на другите; оценява ги, след което ги приема или обосновано ги отхвърля.
Работи добре в групи
Ученикът се затруднява да работи в групи. Фокусира се върху самостоятелната част от работата и общува с другите само при необходимост.
Ученикът се опитва ефективно да работи в групи, като изслушва останалите, споделя свои мнения и знания, но трудно общува с останалите, трудно разбира и приема различен начин на мислене и съответните решения; понякога се налага намеса на възрастен за регулиране на общуването в групата.
Ученикът обикновено умее да изслушва и приема идеи, мнения и действия на останалите от групата,след обсъждане и съгласуване, дори ако те са различни от първоначалните му идеи.
Ученикът предпочита да работи в група, може да общува ефективно с другите, активно обменя знания, мнения и участва в организирането на груповата дейност като се съобразява с целта на задачата, с интересите и предпочитанията на другите в групата.
Използва различни начини на изразяване
Ученикът се изразява елементарно и рядко използва различни невербални форми на общуване като жестове, изражения на лицето, език на тялото и т.н. Това затруднява разбирането на неговите мисли и емоции.
Ученикът понякога използва разнообразни разговорни техники, като различен тон, интонация и т.н., при общуване с другите, ползва богатата палитра от средства за невербална комуникация като жестове, изражения на лицето, език на тялото и т.н.
Ученикът често когато общува с другите използва техники за изразяване, като различен тон, интонация и т.н., както и начини на невербална комуникация като: жестове, изражения на лицето, език на тялото и т.н.
Ученикът в допълнение на устното си изразяване постоянно използва различен тон, интонация и т.н., както и различни средства за невербална комуникация, като жестове, изражение на лицето, език на тялото и т.н.
Използва подходяща лексика и език
Ученикът използва неподходящ или беден речник и език по отношение на обсъждания предмет, аудиторията и целта, което го възпрепятства да изрази ясно и в пълнота своите идеи и мнения.
Ученикът има подходящ речник и основни познания за използването на точния език в зависимост от предмета, аудиторията и целта. Затруднява се понякога при изразяване на идеите и мнението си.
Ученикът разполага с добър речник и е наясно с необходимостта от използване на подходящия език в зависимост от предмета, аудиторията и целта. Сравнително лесно изразява идеите и мнението си.
Ученикът знае как да използва подходящия език в зависимост от предмета/смисъла, аудиторията и целта. Изразява ясно, аргументирано, на място идеите и мнението си.

Моля, оценете всички теми


Резултати

Таблица за еквивалентност на числовото изражение за степента на развитие на учението
Степен Повече отсъства¹ Донякъде присъства² На лице е³ Силно изразено⁴
Емоционално поведение
Творчество
Аналитично и критично мислене
Умения за разбиране на писмен и устен текст
Любопитство
Отговорно взимане на решения
Общуване