Предимства

Предимства за учителя:

  • дава възможност за периодична картина на развитие на съвкупността от целево формираните/оценяваните умения за всеки ученик, което да е в основата на последващи подготовка и начин на преподаване с акценти върху установени дефицити,
  • улеснява учителите в режим на работа, съвместим с изкуствения интелект в образованието,
  • подпомага процеса на формиране на групи за съвместна самостоятелна работа на учениците чрез групиране на ученици с различна степен на отделните умения, т.е. осъществяване на индивидуален подход за обучение при колективни форми на преподаване.
  • Създаденият софтуер автоматично представя интегрирания визуален профил, включващ степента на развитие на всяко умение по отделно за всеки ученик.