За модела

Този метод за оценка на преносими (меки) умения на ученици е насочен към учители в начален курс на обучение, преподаватели в извънкласни образователни институции (школи и курсове, занимания по интереси).

За правомерното използване на метода се изисква педагогическа квалификация и добро предварително познаване на оценявания ученик (дете) от учителя.
Не се препоръчва използването на метода от родители, както и от хора, които обучават ученика за кратки периоди.

Методът е основан на холистичен подход и теорията за множествената интелигентност на Х. Гаднър. Методът дава възможност за оценка и проследяване степента на развитие на седем преносими умения (общуване, аналитично и критично мислене, умение за разбиране на писмен и устен текст, любопитство, творчество, отговорно вземане на решения и емоционално-поведенчески умения) индивидуално за всеки ученик. Тези умения са в основата на личностното развитие на всеки индивид и степента на сформирането им определя впоследствие наличието на широк спектър компетенции, които са важни през целия живот на човека. Тези умения се формират от ранна детска възраст паралелно с усвояване на нови знания като детерминиращо влияние имат вродените и присъщи специфики на всеки индивид.

Какво представлява: Методът включва механизъм за индивидуална оценка на седем умения на основа на изведени критерии и съответни поведенчески индикатори, степенувани от 1 до 4 в зависимост от нивото на формиране на умението. Предлага се и визуализирана форма на оценката. Всяко умение е представено чрез пет съставни елемента, всеки елемент се оценява чрез видими поведенчески индикатори.

Подробна информация за методологията и метода може да се намери в Наръчника „МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 6 -12 ГОДИНИ“, и в секцията Агора soft-skills.

Моделът е създаден от международен екип, в рамките на проект SOUL, финансиран по Програма Еразъм+ , Ключова дейност 2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни, Партньорства за творчество.

Дигиталната версия на Метода на български език е създадена от Соня Петкова, ГИС-ТЦ.
За въпроси, може да се обръщате към създателите на метода:
доц. д-р Рая Стайкова, raya_staykova@gis-tc.org
Божидара Илиева, d.ilieva@agora-bg.org
Соня Петкова, s.petkova@gis-tc.org

Ще сме благодарни, който иска да сподели своето мнение на адрес: office@gis-tc.org